Volg ons nu!

Volg ons nu!

Volg ons nu!

Algemene voorwaarden en huisregels

1. Algemeen
1.1. Zodra je het ingevulde inschrijfformulier hebt verzonden of ingeleverd, word je lid van de clubs van Ron Haans Fitnesscentrum. Het lidmaatschap heeft alleen betrekking op de door jou gekozen lidmaatschapsvorm van Ron Haans Fitnesscentrum en geldt voor de duur zoals vermeld op het inschrijfformulier. Jouw lidmaatschap is strikt persoonlijk en kan alleen na toestemming van Ron Haans Fitnesscentrum worden overgedragen.

2. Voorwaarden
2.1. Ron Haans Fitnesscentrum is gerechtigd de op het lidmaatschap van toepassing zijnde voorwaarden te wijzigen. Ron Haans Fitnesscentrum zal jou hiervan tijdig op de hoogte brengen. De wijzigingen treden één kalendermaand na de bekendmaking in werking, tenzij een afwijkende wettelijke termijn is vereist, die alsdan wordt toegepast. Indien je een wijziging niet wenst te accepteren, kan je jouw lidmaatschap beëindigen met ingang van de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden. De schriftelijke opzegging dient voor de ingangsdatum van de wijziging door Ron Haans Fitnesscentrum te zijn ontvangen.

3. Lidmaatschap
3.1. Je hebt bij online inschrijving het recht om binnen 14 dagen na de dag van deze inschrijving aan Ron Haans Fitnesscentrum mee te delen dat je afziet van het lidmaatschap, dit zonder betaling van een boete en zonder opgaaf van reden. De wijze van opzegging staat vermeld in artikel 7 van deze voorwaarden. Indien je binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, kan Ron Haans Fitnesscentrum wel voor het aantal dagen dat je gebruik hebt kunnen maken van de faciliteiten van Ron Haans Fitnesscentrum, kosten in rekening te brengen (inschrijfgeld en kosten voor de dagen dat reeds gebruik kon worden gemaakt van de faciliteiten van Ron Haans Fitnesscentrum).

3.2. Ron Haans Fitnesscentrum kan altijd zonder opgave van reden jouw inschrijving weigeren. Bij weigering ben je geen kosten verschuldigd en zullen reeds betaalde bedragen worden teruggestort.

3.4. Ron Haans Fitnesscentrum behoudt zich het recht voor om bij inschrijving om identificatie te vragen. Verder is Ron Haans Fitnesscentrum gerechtigd om op ieder tijdstip identificatie te vragen teneinde na te gaan of jij inderdaad de persoon bent die de tag gebruikt.

3.5 Je bent verplicht een geldig telefoonnummer en e-mailadres op te geven zodat we je in geval wijzigingen of betalingsachterstanden kunnen informeren.

4. 24/7 Tag
4.1. Na inschrijving volgt er een 24/7 intake met betrekking tot de veiligheids- en sportinstructie. Na de intake ontvang je een tag voor de 24/7 toegang tot de fitnesscentra van Ron Haans. Voor deze 24/7 tag + sportintake betaal je eenmalig € 39,99. Deze tag is strikt persoonlijk en is je eigendom. Het is alleen mogelijk om gebruik te maken van een Ron Haans Fitnesscentrum met de tag.

4.2. Ron Haans Fitnesscentrum is bevoegd om bij misbruik van de tag de toegang te ontzeggen. Verlies of diefstal van de tag dient direct aan Ron Haans Fitnesscentrum te worden gemeld. Voor een nieuwe tag wordt € 39,99 in rekening gebracht.

5. Lidmaatschapsgelden
5.1. Je dient het lidmaatschapsgeld via SEPA automatische periodieke incasso bij vooruitbetaling per periode te voldoen, dan wel desgewenst voor de initiële contractduur (of een verlenging daarvan). Ron Haans Fitnesscentrum kan achterstallige betalingen innen via SEPA automatische incasso.

5.2. De overeengekomen kosten voor de tag + sportintake dienen bij inschrijving op de club per PIN te worden voldaan dan wel bij vooruitbetaling via online bankieren. Het niet betalen van deze kosten betekent niet dat de overeenkomst nietig verklaard kan worden.

5.3. Indien je niet tijdig betaalt ben je zonder verdere ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de datum waarop je in verzuim bent, worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar en dienen deze binnen 30 dagen na opeisbaarheid aan Ron Haans Fitnesscentrum te worden voldaan. Je kan geen gebruik maken van Ron Haans Fitnesscentrum totdat de achterstand is voldaan. Je tag wordt geblokkeerd.

5.4. Indien Ron Haans Fitnesscentrum over dient te gaan tot incasso, ben je de administratiekosten en (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd ter grootte van 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 50,00. Vanaf de datum waarop een bedrag opeisbaar is geworden, kan Ron Haans Fitnesscentrum de wettelijke rente in rekening brengen

5.5. Ron Haans Fitnesscentrum is te allen tijde gerechtigd om haar tarieven aan te passen in geval van wijzigingen in de hoogte van de BTW. Ron Haans Fitnesscentrum is verder bevoegd om op 1 januari van elk kalenderjaar de lidmaatschapsprijs te indexeren met maximaal 5%. Indien deze prijsverhoging wordt doorgevoerd gedurende de eerste 3 maanden vanaf de startdatum van het lidmaatschap, dan heb je het recht om je lidmaatschap met onmiddellijke ingang te ontbinden.

6. Privacy
6.1 Ron Haans Fitnesscentrum verwerkt jouw persoonsgegevens op een zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder in ieder geval begrepen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de Privacyverklaring van Ron Haans Fitnesscentrum wordt op een rijtje gezet welke gegevens door Ron Haans Fitnesscentrum worden verwerkt, voor welke doeleinden Ron Haans Fitnesscentrum dat doet en hoe met de persoonsgegevens wordt omgegaan. De laatste versie van de Privacyverklaring vind je op onze website.

7. Beëindiging of ontbinding/opschorting lidmaatschap
7.1. Je kunt het lidmaatschap tot één periode voor de einddatum van het contract schriftelijk opzeggen. Indien je dit niet doet, wordt het lidmaatschap na de contractduur automatisch verlengd voor onbepaalde duur en geldt een opzegtermijn van één periode.

7.2. De opzegging kan via het contactformulier op de website of via een mail naar ledenadministratie@ronhaans.nl. Hierbij dien je jouw naam, adres en de reden van opzegging te vermelden. 

7.3. Je kan de overeenkomst tussentijds kosteloos beëindigen op medische gronden waarbij een medische verklaring of ander deugdelijk bewijs vereist is en met inachtneming van een opzegtermijn van een kalendermaand.

7.4. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van Ron Haans Fitnesscentrum het lidmaatschap tijdelijk, tot een maximum van 6 maanden, worden opgeschort. Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander deugdelijk bewijs. Opschorting kan nooit met terugwerkende kracht.

7.5. Ron Haans Fitnesscentrum mag de overeenkomst ontbinden zonder ingebrekestelling of mededeling als je niet (tijdig) aan je betalingsverplichtingen hebt voldaan, de machtiging tot SEPA automatische incasso wordt ingetrokken en/of een bedrag wordt gestorneerd of indien je de huisregels niet naleeft, dan wel indien je de toegang is geweigerd of ontzegt. Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle voor de resterende duur van het lidmaatschap verschuldigde termijnen opeisbaar.

8. Openingstijden
8.1. Ron Haans Fitnesscentrum is bevoegd om clubs geheel of gedeeltelijk te sluiten tijdens algemeen erkende feestdagen en schoolvakanties. Ron Haans Fitnesscentrum is tevens bevoegd de openingstijden van (of onderdelen van) een club tijdelijk of blijvend te wijzigen. Ook is Ron Haans Fitnesscentrum bevoegd een club voor reparatie en onderhoudswerk te sluiten. Indien de in de overeenkomst vermelde club om welke reden dan ook geen sportfaciliteiten kan verschaffen, ga je ermee akkoord dat je bij een van de andere clubs van Ron Haans Fitnesscentrum kan sporten. Indien een club langer dan 14 dagen is gesloten kun je kosteloos het lidmaatschap opzeggen op de wijze als omschreven in artikel 7.

9. Klachten en Informatieverplichting
9.1. Indien de op het inschrijfformulier of later aan Ron Haans Fitnesscentrum vermelde gegevens wijzigen dien je dit zo snel mogelijk aan Ron Haans Fitnesscentrum door te geven. Bij het niet (tijdig) doorgeven van deze wijzigingen en wanneer Ron Haans Fitnesscentrum kosten dient te maken om de nieuwe (persoon)gegevens te achterhalen, zullen deze kosten in rekening worden gebracht.

9.2. In geval van klachten met betrekking tot Ron Haans Fitnesscentrum dien je je in eerste instantie te wenden tot de op de club aanwezige medewerker.

10. Aansprakelijkheid
10.1. Je bent zelf verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en jouw persoonlijke bezittingen. Ron Haans Fitnesscentrum en/of haar medewerkers zijn dan ook niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval of zoekgeraakte of gestolen voorwerpen van welke aard en door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Ron Haans Fitnesscentrum of haar medewerkers. De aansprakelijkheid van Ron Haans Fitnesscentrum is in ieder geval beperkt tot de naar aanleiding van het voorval eventuele maximale uitkering van een door Ron Haans Fitnesscentrum afgesloten verzekering.

11. Huisreglement
11.1. Ron Haans Fitnesscentrum hanteert huisregels. Deze huisregels zijn aanwezig in de club en kunnen indien gewenst worden opgevraagd bij de receptie van elke club. Je verklaart je bekend met deze huisregels en verklaart ze ook na te leven.

12. Slotbepalingen
12.1. Op alle door Ron Haans Fitnesscentrum gesloten lidmaatschapsovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing. De rechtbank Noord-Nederland is bij uitsluiting bevoegd om van geschillen kennis te nemen.
12.2. Wanneer één van de hierboven staande bepalingen ongeldig of onwettig is, blijven de overige bepalingen gelden.